تبلیغات
راه ناتمام
راه ناتمام
ما پیروز خواهیم شد

جان امانتی ست که باید به جانان رساند، گر خود ندهی ، خواهند ستاند

فاصله مرگ وشهادت همین خیانت در امانت استارسال در تاریخ 28 آبان 89 توسط راه ناتمام
قالب وبلاگ